جمعه ۲۸ تیر ,۱۳۹۸
۱۴:۴۵

درباره ما

[۱ بهمن, ۱۳۹۲]

ماهنامۀ بین المللی اقتصاد آسیا از سال ۱۳۷۲ با نام اقتصاد خراسان در مشهد منتشر گردید. از آنجا که موضوع مبادلات اقتصادی خارجی به ویژه با جمهوری های شوروی سابق (CIS) مقارن با تأسیس این نشریه بود، به دلیل فقدان اطلاعات این حوزه با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این نشریه به نام اقتصاد آسیا و در حوزۀ گسترۀ بین المللی منتشر گردید.
ارائۀ اطلاعات به روز، تشریح قوانین و مقررات بازرگانی بانکی این کشورها از جمله مطالب نشر شده در این سالهاست.
این نشریه به تدریج رویکردی به سوی صادرات خدمات فنی و مهندسی و سپس ساختمان یافته و اکنون در حوزۀ سرمایه گذاری با چشم انداز وسیع بازارهای موازی سرمایه اقدام به تحلیل و پیش بینی شرایط اقتصادی کشورها می نماید.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مهندس حمیدرضا شوشتریان

زیر نظر شورای نویسندگان
سر دبیر: مهندس حسین کوه زاد
خبرنگاران: سیدحیدر رضوی
سرپرست گروه ترجمه: مهندس زهرا پزشکی
طراحی و صفحه آرایی: جواد زوار
طراح روی جلد: عادل خداوردی
عکس: حسین نظامی

واحد بازرگانی:
تلفن: ۳۸۴۲۰۱۱۱ ۰۵۱

ویراستار: احمد حسین زاده

همکاران فنی
لیتوگرافی: آفاق شرق
چاپ: گوتنبرگ، ثامن

“مسئولیت مقالات، ترجمه ها و آنچه طی مصاحبه عنوان می شود با نویسندگان و گویندگان بوده و چاپ آن به منزلۀ تأیید آنها از سوی ماهنامه نیست.”