دوشنبه ۲۷ آبان ,۱۳۹۸
۰۴:۰۴

یادداشت/فناوری های نوین صنعت ساختمان، توان صدور خدمات فنی و مهندسی کشور را مضاعف می سازد

[۱۹ شهریور, ۱۳۹۳]

به قلم مدیر مسئول: مهندس حمیدرضا شوشتریان

بی تردید، توان فنی و مهندسی متخصصان و کارشناسان ایرانی با ورود به مرحله ی ساخت و استفاده از فناوری های نوین ساختمان ارتقا یافته و صنعتی سازی با این رویکرد مفهوم عملیاتی پیدا می کند. بومی شدن بسیاری از این فناوری ها و عزم دولت به استفاده از آن در حوزه ساخت و ساز که کلیدآن با مسکن مهر زده شد، اکنون زمینه ی مناسبی را برای اوج گرفتن این نیاز روزافزون مهیا ساخته است. جلوگیری از اتلاف انرژی، سبک سازی، سرعت کار، مقاوم سازی و همسازی این صنعت با محیط زیست ،بخشی مهم از مزایای این رویکرد است که خوشبختانه با ورود متخصصان ایرانی به عرصه ی علومی چون نانوتکنولوژی و مواد، این ظرفیت به قابلیتی بدل شده که اکنون فرصت های جدیدی  در عرصه صادرات فراهم  نموده است.
این ویژگی از آنجا اهمیت می یابد که تعدادی از همسایگان ما نظیر افغانستان و عراق  در روند بازسازی و همسایگان دیگری چون کشورهای آسیای مرکزی در نوسازی و بازارهای حوزه خلیج فارس در متنوع سازی  کشور خود شدیداً به این خدمات نیاز دارند . با توجه به توان فنی و مهندسی، ارزانی و تنوع مصالح مدرن ساختمانی ترجیح می دهند از این خدمات بهره مند گردند
اما آنچه  در این میان اهمیت مضاعفی دارد فرهنگ سازی و نهادینه کردن این عزم در عموم مصرف کنندگان، سازندگان و پیمانکاران است. تبدیل این رویکرد به رویه ای متداول برای مصرف کننده و سرمایه گذاری تولید کنندگان در این حوزه که با فناوری های روز گره خورده است می تواند آینده ای روشن را رقم زند.
با این حال نباید فراموش کرد که دیپلماسی کشور برای آماده سازی  بازارهای هدف، امری ضروری و عاجل است. در شرایط نامطلوب مناسبات سیاسی و محدودیت فضای کار، پروژه های فنی – مهندسی که به پشتیبانی های دولتی وابسته است نمی تواند به شکلی سازمان یافته عملیاتی گردد و این یعنی واگذاری بازار به رقبا به ویژه ترک ها و چینی ها ، بنابراین انتظار است دولتمردان همان گونه که در ماه های اخیر نشان داد ه اند با حمایت بیشتر ازاتاق های بازرگانی به نمایندگی از بخش خصوصی، دیپلماسی را در خدمت اقتصاد فعال سازند که بی تردید تاثیر متقابلی را می آفریند.

برچسب ها : - - - - - - - - - - - - - - - -